پخش تخم کتان برای سرطان

تخم کتان ها در بین فروشندگان این تخم پخش می شوند. پخش تخم کتان برای سرطان نیز در برخی عطاری ها و فروشندگان بذر خوراکی انجام می شود.
پخش تخم کتان برای سرطان در اکثر درخواست کنندگان این تخم صورت می پذیرد. تخم کتان را باید به صورت آسیاب شده مصرف نمود تا از فواید آن بهره مند شد چون بذر کامل آن ممکن است بدون آنکه هضم شود به وسیله دستگاه گوارش دفع شود. اگر تخم کتان بیش اندازه مصرف شود فرد دچار علائم مسمومیت می شود. مصرف بذر کتان مزایای زیادی برای سلامتی مصرف کننده دارد.