با استفاده از شیشه ساختمانی در بازار یک دسته گل بسازید

در طی فرآیند خمش گرم، شیشه ساختمانی در بازار مسطح روی یک قالب قرار می گیرد و سپس به اندازه کافی گرم می شود تا در حالت پلاستیکی خود شکل بگیرد.

سپس اجازه داده می شود تا به آرامی خنک شود محصول این فرآیند، که شیشه آنیل شده نامیده می شود، همچنین می تواند تمپر شود.

پانل‌های منحنی منحنی را می‌توان به صورت حرارتی یا شیمیایی تعدیل کرد، اگرچه شکل‌های پیچیده را فقط می‌توان به صورت شیمیایی اصلاح کرد .

.پس از تمپر، شیشه های منحنی لمینیت می شوند. برای بهبود کیفیت لمینت، شیشه های صاف جدا شده توسط لایه های پشمکی روی هم قرار می گیرند و همزمان خم می شوند. این روش تحمل بین شیشه ها را به حداقل می رساند.

علاوه بر این، زمانی که تکنولوژی جوشکاری به خوبی تنظیم شود، می توان اشکال بسیار پیچیده تری تولید کرد.

برای تولید جوش شیشه ای به اندازه ماده اصلی، بسترها باید به طور یکنواخت گرم شوند.

شیشهشیشه

در حال حاضر، عناصر شیشه ای جوش داده شده به اشکال لوله ای محدود می شوند زیرا گرم کردن یکنواخت زیرلایه های شیشه تخت با استفاده از تکنیک های فعلی دشوار است.

در طی فرآیند خمش گرم، شیشه مسطح روی یک قالب قرار می گیرد و سپس به اندازه کافی گرم می شود تا در حالت پلاستیکی خود شکل بگیرد.

سپس اجازه داده می شود تا به آرامی خنک شود محصول این فرآیند، که شیشه آنیل شده نامیده می شود، همچنین می تواند تمپر شود.

پانل‌های منحنی منحنی را می‌توان به صورت حرارتی یا شیمیایی تعدیل کرد، اگرچه شکل‌های پیچیده را فقط می‌توان به صورت شیمیایی اصلاح کرد.

پس از تمپر، شیشه های منحنی لمینیت می شوند برای بهبود کیفیت لمینت، شیشه های صاف جدا شده توسط لایه های پشمکی روی هم قرار می گیرند و همزمان خم می شوند. این روش تحمل بین شیشه ها را به حداقل می رساند.

علاوه بر این، زمانی که تکنولوژی جوشکاری به خوبی تنظیم شود، می توان اشکال بسیار پیچیده تری تولید کرد برای تولید جوش شیشه ای به اندازه ماده اصلی، بسترها باید به طور یکنواخت گرم شوند.

در حال حاضر، عناصر شیشه ای جوش داده شده به اشکال لوله ای محدود می شوند زیرا گرم کردن یکنواخت زیرلایه های شیشه تخت با استفاده از تکنیک های فعلی دشوار است.

جوشکاری شیشه در صنعت ساختمان: در حال حاضر از عناصر جوشی که به شکل لوله هستند می توان به عنوان عناصر سازه ای استفاده کرد.

با استفاده از تکنیک های موجود، زیرلایه های شیشه ای غیر لوله ای را نمی توان به طور یکنواخت گرم کرد.