الکل ۹۶ درصد موجب از بین رفتن قدرت شنوایی می شود

غیرفعال شدن میکروارگانیسم‌ها در شرایط آزمایشگاهی توسط گلوتارآلدئیدها به طور گسترده مورد بررسی و بررسی قرار گرفته است.

چندین محقق نشان دادند که محلول های آبی ≥2% گلوتارآلدئید، بافر به pH 7.5-8.5 با الکل ۹۶ درصد به طور موثر باکتری های رویشی را در کمتر از 2 دقیقه از بین برد.

M. tuberculosis ، قارچ ها و ویروس ها در کمتر از 10 دقیقه. و هاگ گونه های باسیلوس و الکل در 3 ساعت . اسپورهای C. difficile با 2% گلوتارآلدئید سریعتر از هاگ های سایر گونه های کلستریدیوم و باسیلوس  کشته می شوند.

میکروارگانیسم‌هایی با مقاومت قابل‌توجه به گلوتارآلدئید گزارش شده‌اند از جمله برخی از مایکوباکتریوم‌ها ( M. chelonae ، Mycobacterium aviumintracellulare، M. xenopi ) ، Methylobacterium mesophilicum 602 ، Trichosporon، قارچ‌ها، و قارچ‌ها کریپتوسپوریدیوم 271، 603 . M. chelonae در محلول 0.2% گلوتارآلدئید که برای نگهداری دریچه‌های قلب مصنوعی خوک استفاده می‌شود، باقی ماند.

الکل

محلول دو درصد قلیایی گلوتارآلدئید 105 سلول M. tuberculosis را در سطح پنی سیلندر در 5 دقیقه در دمای 18 درجه سانتیگراد غیرفعال کرد.

با این حال، مطالعات بعدی 82 ، قدرت مایکوباکتری‌کشی گلوتارآلدئیدها را زیر سوال برد. گلوتارآلدئید قلیایی دو درصد اثر آهسته (20 تا 30 دقیقه) در برابر M. tuberculosis دارد و در مقایسه با الکل ها، فرمالدئیدها، ید و فنل نامطلوب است.

سوسپانسیون M. avium، M. intracellulare، و M. gordonae در برابر غیرفعال شدن توسط گلوتارآلدئید قلیایی 2% (زمان تخمین زده شده تا کامل غیرفعال شدن: 60 دقیقه) نسبت به M. tuberculosis بیماریزا مقاومت بیشتری داشتند.

(زمان تخمینی برای تکمیل غیرفعال سازی ~ 25 دقیقه) 605 . سرعت کشتن مستقیماً با دما متناسب بود و یک سوسپانسیون استاندارد شده از M. tuberculosis را نمی‌توان در عرض 10 دقیقه استریل کرد.

یک استریل کننده شیمیایی پاکسازی شده توسط FDA حاوی 2.5٪ گلوتارآلدئید از افزایش دما (35 درجه سانتیگراد) برای کاهش زمان لازم برای دستیابی به گندزدایی سطح بالا (5 دقیقه) 85, 606 استفاده می کند اما استفاده از آن به بازپردازنده های آندوسکوپ خودکار مجهز به گرمکن محدود می شود.

در مطالعه دیگری با استفاده از فیلترهای غشایی برای اندازه‌گیری فعالیت مایکوباکتری‌کشی گلوتارآلدئید قلیایی 2 درصد، غیرفعال‌سازی کامل در 20 دقیقه در دمای 20 درجه سانتی‌گراد هنگامی که تلقیح آزمایشی 106 M. tuberculosis بود به دست آمد.در هر غشا 81 .

چندین محقق 55، 57، 73، 76، 80، 81، 84، 605 نشان داده اند که محلول های گلوتارآلدئید 2.4 تا > 5.0 log 10 از M. tuberculosis را در 10 دقیقه غیرفعال می کنند (شامل M.4 tuberculosis- 0.4 مقاوم به چند دارو ) و M.4. 10 تا M. tuberculosis در 20 دقیقه.